Onze visie

Solidariteitsgroep Mali-Kanu is een onafhankelijke en ongebonden organisatie

die uitgaat van het recht op een menswaardig bestaan voor elke wereldburger, waar ook geboren en zonder onderscheid van welke aard dan ook, zoals ras, kleur, geslacht, leeftijd, taal, nationaliteit, religieuze of filosofische of politieke of andere levensovertuiging en maatschappelijke afkomst of status.

Toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en gezondheidszorg, menswaardige arbeidsomstandigheden en gendergelijkheid beschouwen we als belangrijke hefbomen om dit recht op een menswaardig bestaan gestalte te geven.

De Universele verklaring van de rechten van de Mens is een belangrijke leiddraad voor onze werking.

Mali-Kanu onderschrijft de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) zoals deze in september 2015 door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties zijn goedgekeurd.

Overtuigd van het belang van elk van de 4 pijlers van ontwikkelingssamenwerking (overheid, NGO's, internationale instellingen en particuliere initiatieven) zijn we van oordeel dat samenwerking met respect voor ieders eigenheid en specifieke invalshoek, op langere termijn de meeste kansen biedt op meer internationale rechtvaardigheid.